انتصاب سرپرست کمیته اسکی روی آب منطقه آزاد انزلی

بنابر پیشنهاد هیات انجمن های ورزشی منطقه آزاد انزلی و با حکم علیرضا مهرصادقی رئیس انجمن اسکی روی آب ایران ، سرپرست کمیته اسکی روی آب منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

بر این اساس “هرمز خیراله پور” به عنوان سرپرست کمیته اسکی روی آب منطقه آزاد انزلی منصوب و معرفی شد.

image_pdfimage_print