کرسی های بین المللی

علیرضا مهر صادقی 

نایب رئیس کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا 

عباس ناطق نوری

عضو اصلی کمیته فنی آسیا 

عضو شورای مسابقات آسیا

عضو شورای حل اختلاف آسیا 

image_pdfimage_print