کرسی های بین المللی

علیرضا مهر صادقی 

نایب رئیس کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا 

عباس ناطق نوری

عضو کمیته فنی کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
عضو کمیته مربیگری و توسعه کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
عضو کمیته مسابقات کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا
عضو کمیته کیبل اسکی کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا 

image_pdfimage_print